K03. M04.
Bevezetés a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósításába

Ez a képzési program a kutatás-fejlesztési projektmenedzsment elméleti megalapozását szolgálja. Célja az alapfogalmak bemutatása. Ennek során először áttekintjük a vállalati fejlesztési intézkedéseket, amelyeket fejlesztések és innovációk halmazára osztunk fel. Az innovációt tovább bontjuk vállalati innovációra és kutatás-fejlesztésre. Részletesen leírjuk ezek tárgyát, eredményét és megvalósításuk módszertanát. Mivel a jogszabályok a kutatás-fejlesztési tevékenységnek három altípusát is megkülönböztetik, ezért ezt követően – azonos elemzési módszertant alkalmazva – bemutatjuk a három altípus legfontosabb jellemzőit. Mindegyik esetben vállalati gyakorlatból vett példákkal illusztráljuk a tevékenységek tartalmát, és megadjuk a megkülönböztetésükhöz szükséges ismereteket. Mivel ezek között a fogalmak között a gyakorlatban szoros kapcsolat van, ezért megadjuk számszerű összefüggésüket is. Így értelmezhetővé válik a vállalati fejlesztési stratégia részeként való összekapcsolódásuk is. Különös hangsúlyt fektetünk a kutatás-fejlesztési tevékenység tartalmi meghatározására, a kapcsolódó jogszabályi jellemzők sok esetben elvont meghatározásainak vállalati gyakorlatban történő értelmezésére és átültetésére. Ezt követően áttekintjük a vállalati kutatás-fejlesztés és innovációs projektek jellemzőit. Amíg a képzési program első részében a tevékenység fogalmára és jellemzőire helyezzük a hangsúlyt, addig a képzési program második részében a kutatás-fejlesztési és vállalati innovációs tevékenységet megvalósító projektek kerülnek fókuszba. Ennek során először bemutatjuk azokat a vállalati működési területeket, amelyek részt vesznek a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósításába. Részvételük tartalmának pontosabb meghatározása céljából 6 szakaszra bontjuk a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek tipikus életciklusát, és bemutatjuk a ciklusok általános és különös jellemzőit.

Ez a képzési program megtalálható a következő tanfolyamok szakmai anyagában:

• Vállalati innováció menedzsment szakértő
• Vállalati innovációs projektmenedzser
• Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

K03. M05.
Vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozása – 1. rész: A kutatás-fejlesztési szakmai terv kialakítása

A vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozását két egymással összefüggő feladatra bontjuk fel. Ebben a képzési programban az első feladatnak tekinthető kutatás-fejlesztési szakmai terv kialakításának feltételeit, szabályait és módszertanát mutatjuk be. Ennek során először bemutatjuk, hogy a szakmai tervnek milyen céljai vannak, ezért milyen szempontoknak kell megfelelnie, mit kell levezetnie, bizonyítania és alátámasztania. Ezt követően a szakmai terv felállításának folyamatát 11, egymásra épülő lépésre bontjuk fel. A felállítás folyamatának ismertetését a lépések részletes bemutatásán keresztül végezzük el. Ez magában foglalja a lépések tartalmának és feladatának bemutatását. A bemutatás során egy konkrét vállalati projektet is alapul veszünk, és ennek részletivel mutatjuk be gyakorlati példán keresztül a szakmai terv felállításának folyamatát. A hallgatók lehetőséget kapnak saját vállalati példa választására is, amelyhez a lépések tartalmának bemutatásával együtt haladva, kidolgozhatják saját szakmai tervüket. A szakmai terv kialakítása során a kutatás-fejlesztési minősítés törvényben meghatározott módszertanára is kitérünk, mivel a folyamat lépései és a szakmai terv tartalma olyan módon kerülnek bemutatásra, amely gyakorlati segítséget ad a kutatás-fejlesztési minősítés kérelmének kidolgozásához is. Végül meghatározzuk a projekt alapító dokumentumának tartalmát, és bemutatjuk a szakmai terv ebben elfoglalt helyét és szerepét.

Ez a képzési program megtalálható a következő tanfolyamok szakmai anyagában:

• Vállalati innováció menedzsment szakértő
• Vállalati innovációs projektmenedzser
• Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

K03. M06.
Vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozása – 2. rész: A kutatás-fejlesztési munkaterv kialakítása

A vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozását két egymással összefüggő feladatra bontjuk fel. Ebben a képzési programban a második feladatnak tekinthető kutatás-fejlesztési munkaterv kialakításának feltételeit, szabályait és módszertanát mutatjuk be. Ennek során először bemutatjuk, hogy a munkatervnek milyen céljai vannak, ezért milyen szempontoknak kell megfelelnie, mit kell levezetnie, bizonyítania és alátámasztania. A munkatervet 5 egymással összefüggő résztervre (feladatterv, időterv, humán erőforrásterv, költségterv, finanszírozási terv) bontjuk. Ezt követően először a részterveket mutatjuk be egységes módszertan szerint. Ez a részterv céljainak és fő tartalmi elemeinek bemutatását foglalja magában. A bemutatás során egy konkrét vállalati projektet is alapul veszünk, és ennek részletivel mutatjuk be gyakorlati példán keresztül a munkaterv felállításának folyamatát. A hallgatók lehetőséget kapnak saját vállalati példa választására is, amelyhez a lépések tartalmának bemutatásával együtt haladva, kidolgozhatják saját szakmai tervüket. A munkaterv felállításához egy általunk fejlesztett projekttervező rendszert alkalmazását javasoljuk, ezért ennek a felépítése és alkalmazása is részletesen bemutatásra kerül. A munkaterv kialakítása során a kutatás-fejlesztési minősítés törvényben meghatározott módszertanára is kitérünk, mivel a tervezés lépései és a munkaterv tartalma olyan módon kerülnek bemutatásra, amely gyakorlati segítséget ad a kutatás-fejlesztési minősítés kérelmének kidolgozásához is. Végül meghatározzuk a projekt alapító dokumentumának tartalmát, és bemutatjuk a munkaterv ebben elfoglalt helyét és szerepét.

Ez a képzési program megtalálható a következő tanfolyamok szakmai anyagában:

• Vállalati innováció menedzsment szakértő
• Vállalati innovációs projektmenedzser
• Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

K03. M07.
Vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozása – Kutatás-fejlesztési eredmények dokumentálása

A vállalati kutatás-fejlesztési projektek csak akkor tekinthetők befejezetnek, ha eredményük megfelelő módon dokumentálásra kerül. Ebben a képzési programban az ehhez szükséges alapismereteket mutatjuk be. Először meghatározzuk, hogy a vállalatok kutatás-fejlesztési projektjei során milyen eredménytermékek jönnek létre. Bemutatjuk ezek fő jellemzőit. A dokumentálási igény a kutatás-fejlesztési projekt eredménytermékeként létrehozásra kerülő szellemi alkotásokat érinti. Mivel ezek sajátságos jószágok, ezért bemutatjuk az ezek dokumentálásával, az ún. know-how dokumentációval szembeni elvárásokat és feltételeket. Ezeket jogi és érdemi tartalmi feltételek csoportjába soroljuk, és a továbbiakban az e két csoportba sorolható jellemzőket és elvárásokat mutatjuk be részletesen. Végül 6 lépésből álló eljárási módszertant javasolunk a know-how dokumentáció elkészítésének lebonyolítására. A dokumentálási igény szükségességének alátámasztására gyakorlati példákkal is bemutatjuk, hogy a dokumentációk milyen vállalati felhasználásokban lehetnek szükségesek, illetve elmaradásuk milyen hátrányt és problémát eredményezhet.

Ez a képzési program megtalálható a következő tanfolyamok szakmai anyagában:

• Vállalati innováció menedzsment szakértő
• Vállalati innovációs projektmenedzser
• Innovációs iparjogvédelmi szakreferens